لیست برخی از مشتریان ما به شرح ذیل می باشد:

 

ردیفنام شرکت
1شرکت های توزیع برق
2شهرداری ها
3انرژی اتمی
4صدا و سیما
5صنایع نظامی
6راه و ترابری
7صنایع هواپیمایی
8بخش های خصوصی
9آتش نشانی