لیست برخی از مشتریان ما به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف نام شرکت
1 شرکت های توزیع برق
2 شهرداری ها
3 انرژی اتمی
4 صدا و سیما
5 صنایع نظامی
6 راه و ترابری
7 صنایع هواپیمایی
8 بخش های خصوصی
9 آتش نشانی