بالابر تلسکوپی مفصلی KZF 190 یک نوع بالابر خاص و ویژه مخصوص آتش نشانی است. این بالابر به سیستم اطفاء حریق و تجهیزات امداد رسانی تجهیز شده است.استفاده از مکانیزم تلسکوپی مفصلی کارایی این بالابر را در شرایط خاص و موانع افزایش میدهد و فرایند آتش نشانی و امداد رسانی را آسانتر میکند. با این بالابر به راحتی می توان علاوه بر دستیابی به ارتفاع مناسب از سد موانع هم به آسانی عبور کرد و کار در ارتفاع را برای اپراتور آسان کرد. مکانیزم این بالابر به صورت هیدرولیکی است و نیروی مورد نیاز از طریق P.T.O  خودروی حامل تامین می گردد.